મતદાર યાદી સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ 2020

MATDAR YADI SUDHARNA SANKSHIPTA YADI SUDHARNA KARYAKRAM BABAT

Regarding the program of special brief correction of the voter list with photo regarding the qualification date of 01.01.2021.Matter of organizing special campaign days regarding voter list reform program.
ERS to 01.01.2021 with reference to the date of eligibility, a special brief correction program of the voter list with photos has been announced. Accordingly, detailed instructions have been given regarding the special brief correction program of voter list-2021
The following are the days of this special campaign. Special arrangements will have to be made by the designated officer to be present at the polling station from 10:00 am to 5:00 pm to accept claims and objections.
Display appropriate banner related to the program at each such direction. Accepting forms by the designated officer on special campaign day, checking voter details from the draft, checking draft in cooperation with BLA, finding fault if any and take ancillary action and send report to ERO / AERO through Supervisor in the evening at the end of each special campaign day.

ઓનલાઇન ચૂંટણીકાર્ડની અરજી કઈ રીતે કરશો? વિડીયો જુઓ⤵️

ચૂંટનીકાર્ડની અરજી કરવા માટે ફોર્મ નંબર 6 ડાઉનલોડ કરો

 

ઓનલાઇન ચૂંટણીકાર્ડમાં સુધારો કઈ રીતે કરશો? વિડીયો જુઓ⤵️

ચૂંટણીકાર્ડમાં સુધારો કરવા માટે ફોર્મ નંબર 8 ડાઉનલોડ કરો

ફોર્મ : ૮ક – મતદાર યાદીમાંની નોંધ બદલવા માટેની અરજી  

ચૂંટણીકાર્ડ કમી/રદ કરવા કરવા માટે ફોર્મ નંબર 7 ડાઉનલોડ કરો

Regarding the program of special brief correction of the voter list with photo regarding the qualification date of 01.01.2021.

વોટર હેલ્પલાઇન એપ ડાઉનલોડ કરો

તમારા વિસ્તારની મતદારયાદી ડાઉનલોડ કરો


Click here to Download
The District Election Officer, Voter Registration Officer and Assistant Voter Registration Officer will have to visit the designated locations at random. Details of the forms received on the day of the special campaign should be sent here.
The District Election Officer, Voter Registration Officer and Assistant Voter Registration Officer will have to visit the designated locations at random.

મતદાર યાદીમાં નામ ચેક કરો


Regarding the program of special brief correction of the voter list with photo regarding the qualification date of 01.01.2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *