ધોરણ 3થી12 માટે વોટ્સએપ આધારિત સાપ્તાહિક મૂલ્યાંકન ટેસ્ટ કઈ રીતે આપશો? વિડીયો દ્વારા સમજ|સમયપત્રક|પરિપત્ર 2021

ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બળકોને ઓનલાઈન દૂરદર્શન દ્વારા જે શિક્ષણ મેળવ્યું છે એના આધારિત ધોરણ 3થી12 માટે વોટ્સએપ દ્વારા સાપ્તાહિક મૂલ્યાંકન ટેસ્ટ લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

તો આ ટેસ્ટ બાળકોને કઈ રીતે આપવો? તેની સંપૂર્ણ સમજ પ્રેક્ટિકલ રીત વિડીયો દ્વારા આપવામાં આવી છે. વિડીયોની લિંક તેમજ ટેસ્ટનું સમયપત્રક અને પરિપત્ર પોસ્ટમાં છેલ્લે આપવામાં આવેલ છે.

વોટ્સએપ ગૃપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો

Tablets have been allotted to government and grant aided schools for school administrative work under the entire education. Useful school software has been developed by the state government in this tablet.

Every school tablet will be ordered at the block level. Installation work will have to be done by block MIS or data entry operator at block level. BMIS and DEO will be trained on installation.

If there is any password or pattern in the tablet, it will have to be removed. If the school teacher does not like to remove the password or pattern, he will have to write the password pattern in the paper and bring it.

It is necessary to have the school’s dice code written on the back of the tablet so that it does not change for any school. Things to keep in mind before handing over the tablet plaster from the school level. Remove it Tablet battery should be more than 60% charged Block level operation Every road Every school should be stationed in at least one cluster every day.

Do not speak face to face with the school principal at the block level. For example, if CRC tablets are available on the first day, to be returned on the same day or to be returned in the morning on the second day. Try to return during the day and you can arrange from your level.

Tablets have been allotted to government and grant aided schools for school administrative work under the entire education. Useful school software has been developed by the state government in this tablet.

વોટ્સએપ પરીક્ષા હવે જિલ્લા વાઇઝ નવા નંબર પરથી લેવામાં આવશે. નવા નંબર મેળવવા માટે ક્લિક કરો

Every school tablet will be ordered at the block level. Installation work will have to be done by block MIS or data entry operator at block level. BMIS and DEO will be trained on installation.

If there is any password or pattern in the tablet, it will have to be removed. If the school teacher does not like to remove the password or pattern, he will have to write the password pattern in the paper and bring it.

It is necessary to have the school’s dice code written on the back of the tablet so that it does not change for any school. Things to keep in mind before handing over the tablet plaster from the school level. Remove it Tablet battery should be more than 60% charged Block level operation Every road Every school should be stationed in at least one cluster every day.Every child deserves an effective, challenging, and motivating education. And, because each student has their own unique set of talents, interests, and challenges, having a variety of options in education is crucial. What works well for one child may not work well for another child! In short, school choice ensures that each student can find a learning environment that allows them to be inspired, successful, and happy
Please provide this information to all students in all schools in your district through their school.

વોટ્સઅપ આધારિત પરીક્ષા કેવી રીતે આપવી તેનો વિડીયો જોવા ક્લિક કરો

Screenshot_20210120-174002


CLICK HERE TO DOWNLOAD VIEW PARIPATRA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *