શૈક્ષણિક ઠરાવો : ખૂબ જ ઉપયોગી ઠરાવો | Educational GOVERNMENT RESOLUTION

પરિપત્રો કલેકશન

પરિપત્રો ૨૦૨૦-૨૧

પરિપત્રો કલેકશન ૧
પરિપત્રો કલેકશન ૨
પરિપત્રો કલેકશન ૩

ઉચ્ચ શિક્ષણના ઠરાવો
ટેકનીકલ શિક્ષણના ઠરાવો
પ્રાથમિક શિક્ષણના ઠરાવો
માધ્યમિક શિક્ષણના ઠરાવો
મ.ભો. યોજનાના ઠરાવો
બદલીના નિયમો
બદલીના નિયમો ઉચ્ચ પ્રાથમિક
બદલી અંગેના ઠરાવો/પરિપત્રો

LTC ફાઇલ
BLO ના પરિપત્રો
CCC ના પરિપત્રો
બદલીના ઓલ GR
પાલક માતા-પિતા ફોર્મ

PARIPATRA

 PARIPATRO 2020-21

PARIPATR COLLECTION 1

PARIPATR COLLECTION 2

PARIPATR COLLECTION 3

Other circular

Other PARIPATR

Uchch Sixan na Tharavo

Techanical Sixan Na Tharavo

Prathamik Sixan Na Tharavo

Madhymik Sixan Na Tharavo

Madhyahan Bhojan Yojanana Tharavo

Badali Na Niyamo Uchch Prathamik

Badali Angena Tharavo/Paripatro

Badalina Niyamo

LTC FILE

THARAVO INDEX

Badalina All GR

BLO Paripatro

CCC Paripatro

PALAK MATA-PITA FORM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *